Filipino

Filipino

Anu-anong ehersisyo ang kabilang sa GSSY

Ang GSSY ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang “chant” o pag-uulit ng isang mantra o isang sagradong salita sa loob ng iyong isipan sa loob ng karampatang oras. Bagama’t inaasahang magiging matagal ang proseso ng agsasambit ng “chant”, inaasahang magiging madali ito kung paulit-ulit na ginagawa nang may sapat na halaga ng paniniwala at sinseridad. Sa iilang pagkakataon, ang iba ay nakakasanayan ito sa loob lamang ng isang linggo samantalang ang iba naman ay matapos pa ang ilang buwan. Maliban sa “chant”, ang sinumang gumagawa ng GSSY— o ang tinatawag na “disciple”, ay kailangan ding sumailalim sa labing-limang minutong  pagninilay-nilay nang dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw.

Mga benepisyo ng GSSY

Mga materyal na benespisyo ng GSSY

Ang pagninilay sa GSSY at ang tuloy-tuloy na pagsambit ng mantra na ibinigay ni Guru Siyag ay inaasahang magdadala ng mga sumusunod na pagbabago sa materyal na buhay ng sinumang susubok nito:

 • Kalayaan mula sa lahat ng uri ng karamdaman tulad ng HIV/AIDS, Cancer, Hika, High and Low blood pressure, Athritis, Diabete, Spondylitis, Hemophilia, Labis na timbang, sakit sa puso, Paralytic stroke, sakin sa balat at iba pa.
 • Kalayaan mula sa pagkakalulong sa anumang nakalalason na droga at iba pa pati na rin sa alak, sigarilyo, nganga at iba pa. Ang GSSY ay makatutulong din upang palayain ang sinuman sa matinding pagkadepende sa pagkain.
 • Kalayaan mula sa depresyon, problema sa pagtulog, matinding stress at iba pang mental na karamdaman.
 • Kalayaan mula sa problema na kaugnay ang pamilya, trabaho, buhay may asawa, pag-aaral at pera.
 • Kapangyarihang hindi matablan ng ano mang sumpa tulad ng kulam, ritwal at voodoo.
 • Ang GSSY ay kapaki-pakinabang din sa mga estudyante dahil mas pinatataas nito ang kakayahan ng mga mag-aaral na magmemorya at makapag-concentrate sa mga aralin.

Mga spiritiwal na aspeto ng GSSY

 • Ang GSSY ay hango sa Ashtanga o walong sangay na pilosopiya ng Yoga na binuo ni Sage Patanjali sa Yoga Sutra. Ang GSSY ay nagsasanhi ng mas madali at mabilis na pagiisip ng walong sangay nito.
 • Matapos ang tuloy-tuloy na praktika nito, ang pagsasagawa ng mantra chanting ay magiging natural na lamang. Ang tawag sa pagkakasanay na ito ay Ajapa Japa kung saan mararamdaman na lamang ng nageehersisyo na isinasabuhay na niya ang mantra na ito kahit hindi na sadyain.
 • Habang isinasagawa ang pagcha-chant ng mantra, binabago nito ang kanyang sarili sa isang sagradong tunog. Ang tawag rito ay Anhad Nada. Ito ay isang pisikal na tunog na nabubuo kapag ang isang bagay ay tumatama sa isa pang bagay.. Ang tuog na ito ay walang pisikal na pinagmula. Ito ay naririnig ng seeker sa loob ng kanyang tenga na nangangahulugang nakakamit na nito ang simula ng rurok ng spiritwal na pagbabago.
 • Mula sa pagsasagawa ng GSSY, ang gumagawa nito ay nakakakuha ng maraming uri ng sagradong lakas. Isa rito ang lakas na tinatawag na Pratibh Gyana o ang kaalaman. Kapag nakamit ang kaalaman na ito, ang sinumang nagsasagawa ng ehersisyo ay maaaring makakita at makarinig ng mga kaganapan sa hinaharap at mula na rin sa nakaraan.
 • Habang nagninilay, ang mga seeker ay maaaring makaranas ng Kbhechn Mudro kung saan ito ang dila ay nahihila pabalik at tumatama sa itaas na bahagi ng bibig kung saan ito ay naglalaban ng Amrit, isang sagradong katas na siyang gagamot sa ating mga problema sa buhay.
 • Ang pagsasagawa ng GSSY ay nagdadala ng pagbabago sa Vrittis (mga panloob na dinadamdam) ng isang tao mula sa Tamasic (madilim, hindi kaaya-aya) papunta sa Rajasic (masigasig at masaya) at papunta ulit sa Sottavic (positibo, puro at maaliwalas). Ang isang transpormasyon sa Vrittis ay nangangahulugang ng isang pangkalahatang pagbabago sa personalidad ng isang nagsasagawa ng GSSY.
 • Maaaring makaranas ng Maksha o ang pagpapalaya sa sarili mula sa siklo ng buhay at kamatayan pati na rin ang sagradong pagbabago mula sa GSSY.

Paggamot sa mga Pisikal na Karamdaman

Ang mga sakit na nararanasan ng mga tao ay igrinupo ng siyensya sa dalawang kategorya— ang pisikal at ang mental. Ang mga ito ay ginagamot ng mga panloob at panlabas na mga medisina o kaya hindi naman sa pamamagitan ng mga therapeutic na aplikasyon. Ang mga makalumang  Indian sages ay nagsaliksik sa mga misteryo ng buhay sa pamamagitan ng pagninilay at natuklasang ang mga sakit ay hindi lamang sanhi ng mga dumi at mga bacteria kung hindi dahil rin sa mga ginawa ng isang indibidwal sa kanyang nakaraan na buhay. Bawat gawain, maganda man o masama, ay nagsasanhi ng isang siklo ng buhay at kamatayan at pagdurusa sa iba’t ibang karamdaman at ibang pagdurusang nararamdaman ng sangkatauhan sa kasalukuyan.

Ayon sa Yoga Sutra, klinasipika ng Indian sage na Patanjall ang mga karamdaman sa tatlong kategorya, pisikal (Adhidehik), mental (Adhibhaulik) at spiritwal (Adhidaivik). Ang spiritwal na karamdaman ay nangangailangan ng spiritwal na remedyo tulad ng regular a pagsasanay ng Yoga sa ilalim ng obserbasyon ng mga eksperto tulad ni Guru Siyag. Ang GSSY ay makakatulong upang matanggal ang mga karma ng isang indibidwal mula sa mga nagawa nito mula sa nakaraan na buhay upang makaiwas sa mga karamdaman at upang mahanap ang kanyang tunay na halaga sa mundong ito o (atma sakshator).

Kalayaan mula sa Stress o Pagod

Habang ginagamot ng siyensya ang pagod sa pamamagitan ng mga medikasyon na lubhang nakakalulong tulad ng mga sleeping pills at iba pang droga, ang GSSY naman ay tinitingnan ang intoxication bilang isang uri ng lunas. Ang intoxication na ito ay ang paulit ulit na pagsasambit ng mantra na ibinigay ni Guru Siyag. Ang tawag sa lunas na ito ay ang intoxication na walang droga. Ang Ananaa ay may kakayahang palayain ang sinumang pagod o stress at nakararanas ng depresyon, hypertension, hirap sa pagtulog, phobia sa loob lamang ng ilang araw.

Kalayaan mula sa Pagkakalulong

Ang bawat tao ay may tatlong pangloob na pakiramdam: Sattavic (puro at magaan), Rajastic (passionate), at Tomasic (hindi kaaya-aya at negatibo). Ang mga pakiramdam na ito ay tumutukoy sa pangkalahatang disposisyon ng isang tao kung paano niya tingnan ang buhay at paano rin niya  pinagiisipan ang kanyang mga ginagawa. Kasama rito ang pagpili ng kanyang kinakain. Ang regular na pagsasagawa ng GSSY ay maaaring magsanhi ng pangingibabaw ng Sattavic kaysa sa Rajastic at Tomasic na pakiramdam. Ito ay maaaring magdala ng pagbabago sa mga katangian sa nasabing dalawang masamang katangian ng panloob na pakiramdam. Ang pangingibabaw ng Sottvic na katangian ay magdadala ng positibo at matalinong mga aksyon. Kasama rito ang pagiisip at pagdedesisyon sa mga uri ng pagkain na kanyang kakainin. Ang pangkalahatang resulta ng mga pagbabagong ito ay makikita sa pagbabago ng mga masama na nakakasira sa pisikal at mental na kondisyon ng isang tao sa pamamagitan ng spiritwal na pagbabagong kusang dadalhin nito sa buong pagkatao. Ibig sabihin, pati ang mga kinahihiligang bisyo ng isang tao ay handa nitong iwaksi at iwasan dala ng mga aral na dala ng pagninilay nilay at regular na pagcha-chant ng mantra. Tulad nga ng sinabi ni Sawmi Vivekanand, “Hindi kailangan sukuan ang mga bagay. Ang mga bagay na mismo ang susuko sa iyo.”

Pagsasanay ng GSSY

Ang sunod-sunod na proseso ng pagninilay sa ilalim ng GSSY

 • Umupo sa isang komportableng posisyon.
 • Maaari kang umupo ng naka-indian sit sa sahig, humiga, umupo sa bangko o sofa para magnilay.
 • Tingnan ang larawan ni Guru Siyag sa loob ng isa hanggang dalawang minuto hanggang tumatak sa isipan.
 • Isara ang mata at tahimik na sambitin kay Guru Siyag ang “Tulungan mo ako magnilay sa loob ng labinlimang minuto”.
 • Habang nakapikit, alalahanin ang larawan ni Guru Siyag sa iyong utak sa gawing gitnang bahagi ng iyong noo sa pagitan ng iyong kilay.
 • Habang inaalala ang image, tahimik na ulit ulitin ang chant na ibingay ni Guru Siyag sa loob ng labinlimang minuto. (Tingnan ang “Paano makakakuha ng mantra”)
 • Habang nagninilay, maaari kang makaranas ng mga imboluntaryong yogic movements at postures tulad ng pagtango, mabilis na galaw ng ulo mula kanan pakaliwa o kaliwa pakanan, pagliit at paglobo ng tiyan, pagpalakpak, pag-iingay at pagtawa. Huwag magalala dahil ang mga ito ay sanhi ng sagradong lakas ng Kundalini, at ito ay ailangan para sa panloob na paglilinis para maghanda sa mga susunod pang proseso.
 • Makakaranas ka rin ng panginginig, pagkakita ng mga nakakasilaw na ilaw at kulay o hindi naman kaya ay pagkakaroon ng pangitain ng mga nakaraang kaganapan at mga kaganapan sa kasalukuyan. Ang mga ito ay indikasyon nang iyong paglalayag patungo sa spiritwal na daan.
 • Samantala, kung hindi nakararanas ng anumang nabanggit sa itaas, hindi ibig sabihin nito na hindi nagiging matagumpay ang proseso. Marahil at gising na ang sagradong lakas sa iyong katawan kaya hindi mon a kailangang maranasan ang mga ito.
 • Iyong mapapansin na ang iyong paginilay ay matatapos sa eksaktong oras na iyong itinakda.

Paano makakakuha ng mantra?

http://gurusiyag.org/online-initiationshaktipat-diksha/

Ang mga espesyal na katangian ng Guru Siyag’s Yoga

 1. Ang GSSY ay hindi nangangailangan ng mga ritwal o mga kaugaliang ritwal pati na rin ng mga alay tulad ng niyog, insenso at bulaklak
 2. Ang seeker na nageehersisyo ng GSSY kahit saan mang parte ng mundo ay maaaring makaranas ng malalim na pagninilay sa simpleng pagninilay sa larawan ni Guru Siyag.
 3. Hindi kinakailangang kilalanin sa personal si Guru Siyag. Malaya ang sinuman na gawin ang GSSY.
 4. Ang pagsasagawa ng GSSY sa pamamagitan ng audio o video CD, TV telecast o video clip sa email ay kasing epektibo ng harapang initiation.
 5. Kung ang seeker ay hindi kayang sambitin ang mantra ni Guru Siyag at magnilay, maaari itong gawin ng malapit na kamag-anak o kaibigan para sa kanya.
 6. Hindi nagsasagawa ng mga lektura at klase sa Yoga si Guru Siyag.
 7. Ang GSSY ay libre.
 8. Hindi kailangan magparehistro sa GSSY.
 9. Hindi tumatanggap at nanghihingi ng regalo si Guru Siyag kapalit ng paggamit ng GSSY.
 10. Walang dietary prescriptions sa ilalim ng GSSY.
 11. Malaya pa rin ang mga disipulo ni Guru Siyag na making sa ibang Guru matapos ang paggamit ng GSSY.
 12. Hindi nagbibigay ng mga relihiyong aralin at payo si Guru Siyag. Tanging pilosopiya lamang ng GSSY.
 13. Hindi nagbebenta o nagbibigay ng gamot o kahit anong uri ng produkto si Guru Siyag.
 14. Ang mga seekers na bahagi ng anumang lahi, relihiyon, sektor, nasyonalidad at kasarian ay maaaring sumali sa samahan ng GSSY.

Agham ng GSSY

Anu-anong ehersisyo ang kabilang sa GSSY

Ang GSSY ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang “chant” o pag-uulit ng isang mantra o isang sagradong salita sa loob ng iyong isipan sa loob ng karampatang oras. Bagama’t inaasahang magiging matagal ang proseso ng agsasambit ng “chant”, inaasahang magiging madali ito kung paulit-ulit na ginagawa nang may sapat na halaga ng paniniwala at sinseridad. Sa iilang pagkakataon, ang iba ay nakakasanayan ito sa loob lamang ng isang linggo samantalang ang iba naman ay matapos pa ang ilang buwan. Maliban sa “chant”, ang sinumang gumagawa ng GSSY— o ang tinatawag na “disciple”, ay kailangan ding sumailalim sa labing-limang minutong  pagninilay-nilay nang dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw.

Shaktipat Diksha

Inanyayahan ni Guru Siyag ang kanyang mga disipulo sa Siddha Yoga sa paggising ng kanilang Kundalini sa pamamagitan ng prosesong Shaktipat Diksha. May apat na paraan sa pagpapasa ng Shaktipat ng isang Siddha Guru: (1) Pisikal na hawak (2) paningin (3) sagradong salita at (4) firm resolve. Nagbibigay ang Guru Siyag ng Diksha sa pamamagitan ng mantra. Ang Shaktipat ay isang Sanskrit na salita na nagmula sa dalawang salita. Ang una ay ang Shakti na ang ibig sabihin ay sagradong enerhiya at ang Pat na ang ibig sabihin ay para mahulog. Ang ibig sabihin ng Shaktipat ay ang paggalaw ng sagradong enerhiya. Ang mga eksperto ng Yogic ay  madalas tinuturing ang Shaktipat bilang paglilipat ng sagradong enerhiya ng Guru sa katawan ng seeker. Ayon kay Guru Siyag, ito ay isang limitadong pagintindi sa proseso. Ito ay dahil sa katotohanang nakasaad sa mga kasulatan ng yogic na ang Kundalini ay nanahan sa bawat katawan ng tao, ang iba lang ay hindi aktibo. Ibig sabihin, hindi imposibleng maaaring ipasa ang Shakti sa ibang tao. Sa Shaktipat, ang Guru ang nagmimistulang taga-umpisa ng proseso kung saan ginagamit nito ang kanyang sagradong lakas upang gising ang Kundalini.

Katulad ng ekspalanasyon ni Guru Siyag, “Hindi ito simpleng nagpapasa lamang ang Guru ng panlabas na lakas papunta sa katawan ng seeker. Ang Shaktipat ay tulad ng paggamit ng nakasinding lampara upang sindihan ang isa pang lampara. Ikaw ay isang patay na lampara na may nakaimbak na langis at mitsa. Ang kailangan lamang ay sindihan ito ng isang lampara na magpapaliyab ditto. Kapag sumama ka sa mga lamparang may sindi, ikaw mismo ay magmimistulang liwanag para sa iba. Ito ang aking pagpapakahulugan sa proseso ng Shaktipat sa mas malawak na pananaw.”  Ang Shaktipat ay isang gawain ng immense grace para sa Guru. Sabi ni Guru Siyag na habang ang mga kilos ng mga tao ay mayroong motibo, nananatiling walang interntion ang pagsasagawa ng Shaktipat.